• تصویر
  • نام تمرین
  • نوع تمرین
  • تجهیزات
  • سطح
پهلو دمبل خم Dumbbell Side Bends عضله سازی دمبل ساده
پلانک از بغل side plank عضله سازی وزن بدن ساده
پلانک plank عضله سازی وزن بدن ساده
پهلو خوابیده Lying Heel Touches عضله سازی وزن بدن ساده
خلبانی خوابیده جفت Lying Floor Leg Raise عضله سازی وزن بدن ساده
درازونشست sit up عضله سازی وزن بدن ساده