• تصویر
  • نام تمرین
  • نوع تمرین
  • تجهیزات
  • سطح
جلو بازو سیم کش تک دست one arm cable curl عضله سازی دستگاه متوسط
جلو بازو سیم کش لاری cable preacher curl عضله سازی دستگاه ساده
جلو بازو لت از پشت Pulldown Bicep Curl عضله سازی دستگاه متوسط
جلوبازو هالتر z ایستاده EZ Bar Curl عضله سازی هالتر ساده