• تصویر
  • نام تمرین
  • نوع تمرین
  • تجهیزات
  • سطح
پرس پا ساق پا 45Degree Calf Raise عضله سازی دستگاه ساده