• تصویر
  • نام تمرین
  • نوع تمرین
  • تجهیزات
  • سطح
پرس سینه اسمیت تخت Smith Machine Bench عضله سازی دستگاه ساده
پرس زیر سینه هالتر Decline Bench Press عضله سازی هالتر ساده
قفسه فلای دستگاه Pec Dec عضله سازی دستگاه ساده
پارالل Chest Dip عضله سازی وزن بدن ساده
قفسه فلای سیم کش Flat Bench Cable Flys عضله سازی دستگاه متوسط
پرس سینه دمبل تخت Dumbbell Bench Press عضله سازی دمبل ساده
قفسه سینه تخت Dumbbell Flys عضله سازی دمبل ساده
پرس بالا سینه هالتر Incline Bench Press عضله سازی هالتر ساده
پرس سینه هالتر تخت Barbell Bench Press عضله سازی هالتر متوسط