• تصویر
  • نام تمرین
  • نوع تمرین
  • تجهیزات
  • سطح
اسمیت اسکات پا باز Wide Smith Machine Squat عضله سازی دستگاه متوسط