• تصویر
  • نام تمرین
  • نوع تمرین
  • تجهیزات
  • سطح
اسمیت اسکات Smith Machine Squat عضله سازی دستگاه ساده
لانگ دمبل Dumbbell Lunge عضله سازی دمبل ساده
پرس پا 45 درجه 45Degree Leg Press عضله سازی دستگاه ساده
جلو پا ماشین Leg Extension عضله سازی دستگاه ساده
لانگ هالتر Barbell Lunge عضله سازی هالتر متوسط
اسکات Squat عضله سازی هالتر ساده
زرچرس اسکات Zerchers squat عضله سازی هالتر حرفه ای