• تصویر
  • نام تمرین
  • نوع تمرین
  • تجهیزات
  • سطح
لت از جلو دست جمع Close Grip Lat Pull Down عضله سازی دستگاه ساده
لت از پشت دست باز Behind Neck Lat Pull Down عضله سازی دستگاه متوسط
لت از جلو دست باز Lat Pull Down قدرتی دستگاه ساده
بارفیکس دست باز از جلو Wide Grip Pull Up عضله سازی دستگاه ساده