• تصویر
  • نام تمرین
  • نوع تمرین
  • تجهیزات
  • سطح
سلام ژاپنی نشسته Seated Good Mornings عضله سازی هالتر متوسط
فیله کمر Hyperextension عضله سازی وزن بدن ساده
ددلیفت Deadlift عضله سازی هالتر متوسط