• تصویر
  • نام تمرین
  • نوع تمرین
  • تجهیزات
  • سطح
دمبل خم موازی Bent Over Dumbbell Row عضله سازی دمبل ساده
سیم کش خم تک دست Standing One Arm Cable Row عضله سازی دستگاه ساده
قایقی دست جمع Seated Cable Row عضله سازی دستگاه ساده
نشر خم هالتر Reverse Grip Bent Over Row عضله سازی هالتر متوسط