• تصویر
  • نام تمرین
  • نوع تمرین
  • تجهیزات
  • سطح
سلام ژاپنی Good Mornings قدرتی هالتر متوسط
پشت پا ددلیفت Stiff Leg Deadlift عضله سازی هالتر متوسط