• تصویر
  • نام تمرین
  • نوع تمرین
  • تجهیزات
  • سطح
جلو بازو سیم کش لاری cable preacher curl عضله سازی دستگاه ساده
سیم کش نشر خم تک One Arm Cable Reverse Fly عضله سازی دستگاه ساده
سرشانه سیم کش از جلو Cable Front Raise عضله سازی دستگاه ساده
سرشانه سیم کش نشر خم Cable Reverse Fly عضله سازی دستگاه ساده
پرس سرشانه هالتر از جلو Military Press عضله سازی هالتر متوسط
پرس دمبل نشسته Seated Dumbbell Press عضله سازی دمبل ساده
نشر جانب سیم کش تک دست Cable Lateral Raise عضله سازی دستگاه ساده