• تصویر
  • نام تمرین
  • نوع تمرین
  • تجهیزات
  • سطح
کول هالتر شراگ Barbell Shrug عضله سازی هالتر ساده
دمبل شراگ نشسته Seated Dumbbell Shrug عضله سازی دمبل ساده
سیم کش شراگ Cable Shrug عضله سازی دستگاه ساده