• تصویر
  • نام تمرین
  • نوع تمرین
  • تجهیزات
  • سطح
جلو بازو سیم کش لاری cable preacher curl عضله سازی دستگاه ساده
پارالل Tricep Dips عضله سازی دستگاه ساده
پشت بازو هالتر از پشت French Press عضله سازی هالتر ساده